Informacje dla Pacjenta

Zaplanuj wizytę online

Szybko i wygodnie

Jak do nas dojechać?

Kazimierza Wielkiego 26
43-300 Bielsko-Biała

Zadzwoń do nas

Czynny w godzinach 9:00 - 20:30

+48 608 066 110

Napisz do nas

Odpowiemy do 24 godzin

kontakt@vitallclinic.pl

;

Informacje dla Pacjenta

INFORMACJE DLA PACJENTA 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rodzaj działalności leczniczej prowadzonej przez podmiot leczniczy Vitall Clinic Sp. Z o.o. Sp. kom. zwanej dalej Vitall Clinic Centrum Medyczne: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym oraz miejscu pobytu pacjenta, telemedycyna.

Działalność komercyjna / pełnopłatna. 

Zakres udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych: Ambulatoryjne

świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej w gabinet leczenia niedoborów, gabinecie zabiegowym, gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie ortopedycznym, gabinecie psychologicznym, gabinecie psychiatrycznym, gabinecie neurochorurgicznym, gabinecie neurochirurgii dziecięcej, gabinecie neurologicznym , gabinecie położnej, szkole rodzenia, poradni laktacyjnej oraz gabinecie medycyny estetycznej, a także świadczenia z zakresu czynności pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym. Udzielane świadczenia są świadczeniami odpłatnymi. 

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego:

W podmiocie leczniczym Vitall Clinic Centrum Medyczne wyszczególnia się  aktywne komórki organizacyjne:

 1. Gabinet leczenia niedoborów
 2. Gabinet zabiegowy 
 3. Gabinet medycyny estetycznej
 4. Gabinet fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjny
 5. Gabinet ortopedyczny
 6. Gabinet psychologiczny
 7. Gabinet psychiatrii 
 8. Gabinet położnej 
 9. Szkoła rodzenia 
 10. 10.Poradnia laktacyjna
 11. 11.Gabinet onkologiczny 
 12. 12.Gabinet neurochirurgiczny 
 13. 13.Gabinet neurochirurgii dla dzieci 
 14. 14. Gabinet neurologiczny 

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest podmiot leczniczy Vitall Clinic Centrum Medyczne mieszczący się pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 26 43-300 Bielsko-Biała.  Mobilne świadczenia mogą być świadczone w domu pacjenta lub innym miejscu wyznaczonym przez pacjenta. Świadczenia z zakresu telemedycyny są świadczone niezależnie od miejsca, jednak z wykorzystaniem aplikacji gabinetowej do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej Podmiotu Leczniczego.

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA
i przetwarzaniu danych osobowych  w VITALL CLINIC CENTRUM MEDYCZNE

Dane podstawowe:

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO.

Miejsca przetwarzania danych:

Vitall Clinic Centrum Medyczne 

ul.Kazimierza Wielkiego 26

43-300 Bielsko-Biała

tel. 608066110 

1. Niniejszym pragniemy poinformować, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. 

2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ADO Renata Polak – Chałupnik  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Vitall Clinic z o.o. spółka komandytowa, e-mail: renatapolak11@gmail.com

3. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych mecenasa Jana Talagę, z którym możesz się skontaktować  za pośrednictwem  e- maila : jan.talaga@adwokatura.pl , a Twoje uwagi zostaną przekazane  i rozpatrzone przez naszego Inspektora.

4. W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz  ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe  z następujących kategorii :

A. Podstawowe dane identyfikacyjne : imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania , telefon, e-mail

B. Dane dotyczące zdrowia, ( diagnostyka oraz leczenie )

C. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z świadczonymi usługami.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 

9 ust. 2 lit. c, h) Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych, podmioty świadczące usługi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy przez okres 20 lat. W przypadku osób nieletnich 22 lata.

6. Panu / Pani  przysługują prawa :

 • Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości 
 • Wydania kopii dokumentacji medycznej na swój wniosek lub wniosek osoby upoważnionej
 • Do informacji o planowanej zmianie  celu przetwarzania , przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych
 • Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO
 • W  przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta  ( udzielonej w innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych ), możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach  dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to  istotnie utrudnić realizację  tego celu.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.
 • Udostępnienia dokumentacji medycznej  na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Weryfikacji tożsamości  dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią  dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji :daty dokonania weryfikacji tożsamości; oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

8. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

9.  W celu wykonania  Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail kontakt@vitallclinic.pl Proszę pamiętać że przed realizacją Pana/Pani żądania  będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/ Pani czyli  będzie musie Pana/Panią zidentyfikować  pytając o dane  które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie  zostanie pomyślnie przeprowadzona  będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji , dopiero wówczas Pana/Pani żądanie będzie  podlegało realizacji.

10. Jeżeli chcą Państwo, by w kontaktach z Panem / Panią w zakresie danych dotyczących zdrowia i udzielanych świadczeń leczniczych  korzystali z e-maila , prosimy o wpisanie w formularzu danych osobowych właściwego adresu e-mail. Rozumiemy iż jest to e-mail, z którego Pan/Pani wyłącznie korzysta. Informujemy iż dane medyczne mogą być przesyłane wyłącznie w formie szyfrowanej. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz  z art.25  i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

12. Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani świadczeń leczniczych.

Polityka prywatności Fanpage Facebook / Instagram 

I. Zabezpieczenie danych osobowych

1.      Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych w ramach naszego Fanpage.

2.      Administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

3.      FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB

II. Prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych na Fanpage:

·         masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·         możesz dokonywać ich sprostowania,

·         możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są konieczne do realizacji celów,

·         masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

·         masz prawo sprzeciwu,

·         jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych Fanpage

·         udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,

·         prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

·         udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

·         informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,

·         statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

 

IV. Zakres danych osobowych

Z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

·         identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

·         zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

·         inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

·         treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Naruszenie Praw Pacjenta 

 • Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki, w formie wiadomości email: renatapolak11@gmail.com lub osobiście w godzinie wcześniej umówionej. 
 • Istnieje możliwość zgłoszenia naruszenia przez wpis do Księgi Skarg i Wniosków,    udostępnionej dla Pacjentów w Rejestracji Podmiotu Leczniczego. 
 • Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. Informacje dotyczące praw pacjenta zostały udostępnione w Rejestracji Podmiotu Leczniczego oraz na stronie www. Podmiotu leczniczego.
 • Informujemy, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta mieści się  pod adresem ul. Młyńska 46, 01-171 Warszawa, kontakt mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl, lub infolinia 800 190 590 (pn.-pt.: w godz. 8.00-20.00)

Zasady udostępniania Dokumentacji Medycznej 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także wydania kopii dokumentacji medycznej na swój wniosek lub wniosek osoby upoważnionej po uprzedniej weryfikacji tożsamości

 • Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa Ustawa o prawach pacjenta Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
 • Dokumentację medyczną prowadzoną w podmiocie leczniczym Vitall Clinic Centrum Medyczne udostępnia się w formie papierowej oraz elektronicznej.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku 
 • Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

* do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

*przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

*przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

*za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

*na informatycznym nośniku danych.

*Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

*Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w regulaminie na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów

 • Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa czy prosi o całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
 • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest darmowa
 • Kolejne kopie dokumentacji medycznej za opłatą:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 50 gr.
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej –  50 gr.
 • Termin udostępnienia danych przez jednostkę wynosi do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia jej:

* pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w niniejszym regulaminie organizacyjnym

* w związku z postępowaniem o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;

* w związku z postępowaniem, o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

* w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa

* w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

  • Wysokość opłaty, o której mowa w regulaminie uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
    • Dokumentacji medycznej udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce po pisemnym poświadczeniu odbioru, lub drogą elektroniczną. Wniosek złożony listownie, mailowo lub telefonicznie po weryfikacji zostaje rozpatrzony i nie wymaga osobistego podpisu, jedynie wypełnienia wniosku papierowego przez osobę przyjmującą zgłoszenie oraz załączenia wydruku maila, listu lub smsa potwierdzającego złożenie wniosku. 

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Obszar jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Rejestrowany jest tylko obraz, bez dźwięku.

Monitoringiem objęte są miejsca ogólnodostępne: korytarze, rejestracje. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VITALL CLINIC SP. Z O. O. SP. KOM. ZWANEJ DALEJ VITALL CLINIC CENTRUM MEDYCZNE

Podstawy prawne funkcjonowania

Vitall Clinic Centrum Medyczne działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

 • Cele i zadnia Vitall Clinic Centrum Medyczne
 • Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 
 • Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
 • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Regulamin udzielania teleporad
 • Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki , leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów i ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi

Cele i zadania

 • Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest prowadzenie komercyjnej działalności leczniczej polegającej na udzielaniu odpłatnych kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia oraz podniesieniu jakości życia, przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
 • Do zadań podmiotu leczniczego należy:
 • świadczenie usług z zakresu poprawy jakości życia w gabinecie leczenia niedoborów
 • świadczenie usług zabiegowych w gabinecie  zabiegowym
 • świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej 
 • świadczenie usług z zakresu fizjoterapii w gabinecie fizjoterapeutyczno – rehabilitacyjnym
 • świadczenie usług z zakresu ortopedii i traumatologii w gabinecie ortopedycznym
 • świadczenie usług psychologa i psychoterapeuty w gabinecie psychologicznym
 • świadczenie usług psychiatry w gabinecie psychiatrycznym
 • świadczenie usług położnej w gabinecie położnej, szkole rodzenia, poradni laktacyjnej 
 • Świadczenie usług neurochirurga w gabinecie neurochirurgicznym oraz neurochirurgii dziecięcej 
 • Świadczenie usług neurologicznych w gabinecie neurologicznym 
 • Świadczenie usług onkologicznych w gabinecie onkologicznym
 • udzielanie kompleksowych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym oraz w miejscu wskazanym przez pacjenta
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleporady na podstawie wytycznych telemedycyny
 • profilaktyka i promocja zdrowia

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rodzaj działalności leczniczej prowadzonej przez podmiot leczniczy: ambulatoryjne

świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym oraz miejscu pobytu pacjenta, telemedycyna.

Działalność komercyjna / pełnopłatna 

Zakres udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych: Ambulatoryjne

świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej w gabinet leczenia niedoborów, gabinecie zabiegowym, gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie ortopedycznym, gabinecie psychologicznym, gabinecie psychiatrycznym, gabinecie neurochorurgicznym, gabinecie neurochirurgii dziecięcej, gabinecie neurologicznym , gabinecie onkologicznym,  gabinecie położnej, szkole rodzenia, poradni laktacyjnej oraz gabinecie medycyny estetycznej, a także świadczenia z zakresu czynności pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym. Udzielane świadczenia są świadczeniami odpłatnymi. 

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego:

W podmiocie leczniczym Vitall Clinic Centrum Medyczne wyszczególnia się  aktywne komórki organizacyjne:

 1. Gabinet leczenia niedoborów
 2. Gabinet zabiegowy 
 3. Gabinet medycyny estetycznej
 4. Gabinet fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjny
 5. Gabinet ortopedyczny
 6. Gabinet psychologiczny
 7. Gabinet psychiatrii 
 8. Gabinet położnej 
 9. Szkoła rodzenia 
 10. 10.Poradnia laktacyjna
 11. 11.Gabinet onkologiczny 
 12. 12.Gabinet neurochirurgiczny 
 13. 13.Gabinet neurochirurgii dla dzieci 
 14. 14. Gabinet neurologiczny 

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest podmiot leczniczy Vitall Clinic Centrum Medyczne mieszczący się pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 26 43-300 Bielsko-Biała.  Mobilne świadczenia mogą być świadczone w domu pacjenta lub innym miejscu wyznaczonym przez pacjenta. Świadczenia z zakresu telemedycyny są świadczone niezależnie od miejsca, jednak z wykorzystaniem aplikacji gabinetowej do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej Podmiotu Leczniczego.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Vitall Clinic Centrum Medyczne organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 • Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, oraz online przez oprogramowanie Versum/Booksy, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • Vitall Clinic Centrum Medyczne nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Lekarze, pielęgniarki/ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz pozostały wykwalifikowany personel medyczny, udzielający świadczeń zdrowotnych w razie potrzeby kieruje leczonych pacjentów na wymagane badania oraz konsultacje lekarskie w innych podmiotach leczniczych
 • Pacjenci dorośli i nieletni zgłaszający się do Vitall Clinic Centrum Medyczne nie muszą posiadać skierowań, mogą jednak posiadać skierowanie od lekarza nie związanego zawodowo z niniejszym podmiotem leczniczym. 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

 1. Wszystkie komórki organizacyjne podmiotu leczniczego oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, pozostając w stałym kontakcie w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego, w szczególności pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym.

2. Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego należą w szczególności:

a. Poradnia leczenia niedoborów

Świadczenia ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz poprawę jakości życia. W szczególności w zakres czynności lekarza wchodzi:

– badanie i porada lekarska,

– diagnostyka i weryfikacja stanu zdrowia

 • kierowanie na dodatkowe badania lekarskie lub laboratoryjne w razie konieczności
 • dobór składu wlewu dożylnego oraz zlecenie wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym
 • fachowe doradztwo farmaceutyczne, 
 • działalność dietetyczna wraz z badaniami uzupełniającymi

– edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób

Lekarz współpracuje z pielęgniarką/ratownikiem medycznym w celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem.

Produkty lecznicze zlecane do podania podmiot leczniczy nabywa w hurtowniach farmaceutycznych oraz aptekach w Polsce oraz Unii Europejskiej. Pacjenci zostają informowani, że w skład wlewów dożylnych wchodzą wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP oraz w UE. 

W zakres czynności farmaceuty wchodzi:

 • weryfikacja i przegląd stosowanych leków
 • doradztwo farmaceutyczne 
 • pomoc w doborze suplementacji
 • pomoc w obsłudze sprzętów np. ciśnieniomierz 

b. Gabinet medycyny estetycznej

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z lekarzem medycyny estetycznej oraz zabiegi właściwe dla specyfiki danego gabinetu. 

c. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy

W gabinecie zabiegowym świadczenia wykonywane są przez lekarza lub przez inny uprawniony personel medyczny na podstawie zlecenia lekarskiego. Świadczenia te obejmują procedury zabiegowe, diagnostyczne i terapeutyczne, na terenie podmiotu oraz w miejscu wskazanym przez pacjenta. 

d. Gabinet fizjoterapeutyczno –  rehabilitacyjny

Obejmuje konsultacje z magistrem fizjoterapii oraz usługi medyczne właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

e. Gabinet ortopedyczny 

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z lekarzem ortopedą oraz zabiegi właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

f. Gabinet psychologiczny

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z psychologiem / psychoterapeutą oraz działania właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

g. Gabinet psychiatryczny

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z psychiatrą oraz działania właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

h. Gabinet onkologiczny

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z onkologiem oraz działania właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

i. Gabinet położnej, szkoła rodzenia, poradnia laktacyjna 

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z położną oraz działania właściwe dla specyfiki danego gabinetu, na terenie podmiotu leczniczego oraz w miejscu wskazanym przez pacjenta. 

j. Gabinet neurochirurgiczny i neurochirurgii dziecięcej 

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z neurochirurgiem oraz działania właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

k. Gabinet neurologiczny

Obejmuje specjalistyczne konsultacje z neurologiem oraz działania właściwe dla specyfiki danego gabinetu.

Regulamin udzielania teleporad

1. Teleporada stanowi pełnowartościową usługę medyczną, i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy (forma konsultacji jest sugerowana przez specjalistę, pacjent zostaje o niej poinformowany podczas umawiania terminu wizyty w rejestracji).

2. Konsultacje z zakresu telemedycyny odbywają się zarówno dla pacjentów pierwszorazowych, jak i kolejnych. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia telekonsulatcji dla pacjenta pierwszorazowego jest wcześniejsze wypełnienie wszystkich prawnie wymaganych zgód pacjenta  w rejestracji centrum medycznego podczas stacjonarnego umawiania terminu telekonsultacji. oraz uiszczenia opłaty – stacjonarnie lub przelewem.

3. Opłata za telekonsultację jest zgodna z aktualnym cennikiem usług Centrum Medycznego Vitall Clinic i powinna być uiszczona przed udzieleniem świadczenia. 

4. W terminie ustalonej telekonsultacji terapeuta kontaktuje się z pacjentem w formie rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy z wykorzystaniem wybranego komunikatora.

5. Podczas teleporady terapeuta dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy będą potrzebne inne świadczenia medyczne. W ramach teleporady, jeśli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów  tj. recepty, skierowania, zwolnienia lekarskiego. 

6. Z przebiegu teleporady jest prowadzona pełna dokumentacja medyczna, przechowywana zgodnie z obowiązującym prawem. 

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów

i ciągłości postępowania.

Podmiot leczniczy, w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i pozostały personel podmiotu leczniczego, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a także z placówkami edukacyjnymi, placówkami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych niewykonywanych w zakładzie leczniczym Podmiotu leczniczego, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w zakładzie leczniczym Podmiotu Leczniczego. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Podmiotem Leczniczym.

Podmiot leczniczy realizuje świadczenia lecznicze i diagnostyczne we własnym zakresie oraz korzysta z usług oferowanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie zawartych umów.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa Ustawa o prawach pacjenta 
 • Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
 • Dokumentację medyczną prowadzoną w podmiocie leczniczym Vitall Clinic Centrum Medyczne udostępnia się w formie wymienionej poniżej.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce (wzór w załączniku).
 • Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji.
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

* do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

*przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

*przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

*za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

*na informatycznym nośniku danych.

*Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

*Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w regulaminie na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów

 • Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa czy prosi o całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
 • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest darmowa
 • Kolejne kopie dokumentacji medycznej za opłatą:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 50 gr.
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej –  50 gr.
 • Termin udostępnienia danych przez jednostkę wynosi do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia jej:

* pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w niniejszym regulaminie organizacyjnym

* w związku z postępowaniem o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;

* w związku z postępowaniem, o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

* w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa

* w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

* Wysokość opłaty, o której mowa w regulaminie uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 • Dokumentacji medycznej udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.
 • Odebranie wnioskowanej wersji dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce, wyłącznie po pisemnym poświadczeniu odbioru. Wniosek złożony listownie, mailowo lub telefonicznie po weryfikacji zostaje rozpatrzony i nie wymaga osobistego podpisu, jedynie wypełnienia wniosku papierowego przez osobę przyjmującą zgłoszenie oraz załączenia wydruku maila, listu lub smsa potwierdzającego złożenie wniosku. 

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi

Vitall Clinic Clinic Centrum Medyczne kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały i sprzęt medyczny, i ponosi za nie odpowiedzialność. Kierownik zleca poszczególne zadania pracownikom i współpracownikom. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy między innymi:

 • organizowanie i kierowanie pracą pracowników, współpracowników, najemców
 • zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem procedur,
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, rozwiązywania umów. 

Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Vitall Clinic Centrum Medyczne pacjent ma prawo m. in. do:

 • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny, świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

2. Do obowiązków pacjenta należy:

przestrzeganie regulaminu

 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki
 • przestrzeganie higieny osobistej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 • przestrzeganie zaleceń lekarzy oraz terapeutów
 • Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki, w formie wiadomości email. renatapolak11@gmail.com lub osobiście w godzinie wcześniej umówionej. 

      Istnieje możliwość zgłoszenia naruszenia przez wpis do Księgi Skarg i Wniosków,    udostępnionej dla Pacjentów w Rejestracji Podmiotu Leczniczego. 

    

 • Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. Informacje dotyczące praw pacjenta zostały udostępnione w Rejestracji Podmiotu Leczniczego oraz na stronie www. Podmiotu leczniczego. 

Monitoring wizyjny

Obszar Podmiotu leczniczego jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 • Rejestrowany jest tylko obraz, bez dźwięku.
 • Monitoringiem objęte są miejsca ogólnodostępne: korytarze, rejestracje. 
 • Pacjentom Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zapis z monitoringu jest przechowywany do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.
 • Dane osobowe Pacjentów Podmiot Leczniczy może przekazać podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

Przypisy końcowe.

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem  01.02.2023.

miejscowość Bielsko-Biała

Cennik:

Aktualizacja  06.12.2023

Gabinet leczenia obrzęków:

 • Pierwsza wizyta 150 zł
 • Wizyta kolejna 200 zł
 • Wizyta kolejna w przypadku braku chęci/potrzeby bandażowania 180 zł
 • Bandaże 200 zł
 • Pakiet 10 wejść 1799 zł

Psychoterapia okołoporodowa:

 • Konsultacja psychologiczna 170 zł

Neurolog

 • Konsultacja neurologiczna pierwszorazowa 200 zł
 • Wizyta kontrolna u neurologa 150 zł

Neurochirurg:

 • Konsultacja 500 zł

Psychoonkologia:

 • konsultacja psychoonkologiczna 170 zł
 • konsultacja indywidualna osoby z diagnozą onkologiczną 170 zł
 • Konsultacja indywidualna osoby wspierającej 170 zł
 • Konsultacja pary lub rodziny (osoba z diagnozą i osoba wspierająca) 200 zł
 • Oświadczenie psychoterapeuty 50 zł

Gabinet Psychologa (dorośli):

 • Konsultacje z Ewą Mazur 150 zł

Gabinet onkologii:

 • Pierwsza wizyta 250 zł
 • Kolejna wizyta 220 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży:

 • Wizyta 160 zł

Poradnia laktacyjna:

 • Pierwsza porada laktacyjna 200 zł
 • Kolejna porada laktacyjna 120 zł
 • Dojazd do domu pacjentki 30-100 zł

Szkoła rodzenia:

 • Indywidualne przygotowanie do porodu i rodzicielstwa 550 zł
 • Indywidualne przygotowanie do karmienia piersią 275 zł
 • Ekspresowe przygotowanie taty do porodu rodzinnego i rodzicielstwa 275 zł
 • Wsparcie w opiece nad noworodkiem 1,5h 150 zł
 • Wsparcie w opiece nad noworodkiem 3h 300 zł
 • Dojazd do domu pacjentki 30-100 zł

Gabinet położnej

 • Porada położnej 120 zł
 • Wizyta poporodowa 1,5 h 150 zł
 • Wizyta poporodowa 3h 300 zł
 • Dojazd do domu pacjentki 30-100 zł

Psychiatra:

lek. Tomasz Indyka

 • Pierwsza wizyta 270 zł
 • Kolejna wizyta 190 zł
 • Wizyta recepturowa 90 zł
 • Zabieg hipnozy medycznej 390 zł

dr n. med. Magdalena Kaizer Będkowska:

 • Pierwsza wizyta 320 zł
 • Kolejna wizyta 220 zł
 • Wizyta recepturowa 100 zł

Ortopedia

 • Konsultacja 240 zł
 • Osocze 450 zł
 • Podanie kwasu 550-650 zł
 • Konsultacja z lekarzem sportowym- do 23 roku życia 90 zł
 • USG bioderek 200 zł

Gabinet farmaceuty:

 • Konsultacja półgodzinna 50 zł
 • Konsultacja godzinna 100 zł
 • Przegląd lekowy 100 zł

Osteopata:

 • osteopatyczna dziecięca pierwsza 200 zł
 • osteopatyczna dziecięca kolejna 180 zł
 • osteopatyczna dorośli 180 zł

Fizjoterapia uroginekologiczna

 • Wizyta u fizjoterapeutki uroginekologicznej 150 zł
 • Pierwsza wizyta u Dr n.med. Małgorzata Jachacz-Łopata 220 zł
 • Kolejna wizyta u Dr n.med. Małgorzata Jachacz-Łopata 180 zł
 • Kinesiotaping- dla pacjentek Vitall Clinic 30 zł
 • Pierwszy kinesiotaping 100 zł

Kroplówki

 • Konsultacja lekarska przed podaniem wlewu 200 zł
 • Podanie wlewu 120 zł
 • Dojazd w rejonie Bielska-Białej 100 zł

Medycyna estetyczna

Toksyna botulinowa

 • 1 jednostka botoxu 30 zł
 • cała ampułka Azzalure = 50 jednostek 1200 zł
 • Lwie zmarszczki 600-800 zł
 • Poziome zmarszczki na czole 600 zł
 • Kurze łapki 600-800 zł
 • Zmarszczki pod oczami/mezobotox 600-800 zł
 • Podniesienie kącików ust 250 zł
 • Broda (tzw.broda brukowana) 200 zł
 • Szyja ( obrecze wenus v pionowe linie ) 600-800 zł
 • Warga górna (zmarszczki palacza) 250 zł
 • Zmarszczki królicze (boki nosa na wysokości oczu) 250 zł
 • Podniesienie brwi i powiek 300 zł
 • Korekcja uśmiechu dziąsłowego 300 zł
 • Orli nos (uniesienie) 250 zł
 • Mezobotox od 1200 zł
 • Leczenie migreny od 2400 zł
 • Leczenie bruksizmu od 1200 zł
 • Leczenie trądziku (różowaty, łojotokowy) od 1200 zł
 • Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową:
 • Pachy 1800 zł
 • Dłonie 1800 zł
 • Stopy 1800 zł
 • Czoło 800 zł

Wypełniacze – Kwas Hialuronowy

cena za 1 ml preparatu 1000 zł

 • Lwie zmarszczki między brwiami 800 zł
 • Kurze łapki 800 zł
 • Promieniste zmarszczki pod oczami 900 zł
 • Odbudowa okolic skroniowych (°) 900-2400 zł
 • Bruzdy nosowo– wargowe 900-1600 zł
 • Zmarszczki marionetki 900-1600 zł
 • Policzki (uniesienie–rekonstrukcja ) (°) 1600-3000 zł
 • Zmarszczki nad górną wargą (palacza) 800 zł
 • Podniesienie kącików ust 800 zł
 • Odmładzanie dłoni 1600 zł
 • Korekcja owalu twarzy (zabieg wolumetryczny) (°) 3200 zł
 • Rekonstrukcja płatków usznych od 800 zł
 • Powiększanie i modelowanie ust 1000 zł/1ml

Lipotransfer – Przeszczep Własnego Tłuszczu

 • Cała twarz 3500-4000 zł
 • Zabieg częściowy twarzy od 2500 zł
 • Oczy od 2000 zł
 • Dłonie (grzbiety) od 2000 zł
 • Cała twarz + dłonie (grzbiety) od 5000 zł

Mezoterapia Igłowa

 • Mezoterapia igłowa twarzy 300 zł
 • Mezoterapia igłowa twarz+szyja 350 zł
 • Mezoterapia igłowa twarz+szyja+dekolt 400 zł
 • Mezoterapia igłowa skóra głowy 250 zł

Odwirowane Osocze Bogatopłytkowe PRP

 • Tzw–Lifting wampirzy (cała twarz + szyja) 1200 zł
 • Iniekcje dostawowe (cykle zabiegowe ustalane indywidualnie, mogą łączyć się z kwasem hialuronowym oraz tzw. blokadami) od 400 zł
 • Iniekcje lecznicze przy zapaleniu np. ścięgien oraz innych stanach zapalnych od 400 zł

Fibryna Bogatopłytkowa IPRF

 • Tzw–Lifting wampirzy (cała twarz + szyja) 2200 zł
 • Iniekcje dostawowe (cykle zabiegowe ustalane indywidualnie, mogą łączyć się z kwasem hialuronowym oraz tzw. blokadami) od 400 zł
 • Iniekcje lecznicze przy zapaleniu np. ścięgien oraz innych stanach zapalnych od 400 zł

Laser Frakcyjny CO2

 • Plastyka górnej powiek 1000 zł
 • Resurfacing 1400 zł
 • Dłonie (grzbiety) 1000 zł
 • Jedna okolica (np. czoło) 400-600 zł
 • Dekolt 1000 zł
 • Szyja 1000 zł
 • Usuwanie znamion + badanie histopatologiczne od 250 zł

Ginekologia Estetyczna

 • Modelowanie warg sromowych większych od 2400 zł
 • Modelowanie (korekta) punktu „G” 1800 zł
 • Zabieg nawilżający (niwelowanie suchości pochwy) 2800 zł
 • Laser frakcyjny CO2:
 • Leczenie nietrzymania moczu 1000 zł
 • Zwężanie światła pochwy 1000 zł (nietrzymanie moczu małego i średniego nasilenia, cena za jeden zabieg)

Kroplówki Dożylne Odżywczo-Detoksykujące

 • Płyny wieloelektrolitowe, glukoza, magnez, wapń, vitamina C lewoskrętna, iniekcja domięśniowa z kompleksu vitamin z grupy B 400-600 zł
 • Odtrucia poalkoholowe / wszywanie esperalu od 500 zł